کودی که موجب رشد و پرروش الماس شد

بعضی از کشاورزان زمان کاشت یک گیاه همزمان از کود هم استفاده می کنند و معتقدند اگر همزمان گیاه و کود زیر خاک بروند رشد گیاه بهتر می شود شما می توانید کودهای با کیفیتی را از سایت آراد برندینگ تهیه کنید.

یکی از افرادی که در معدن کار میکند اخیرا متوجه شده در یک زمین نزدیکی معدن تعداد زیادی الماس در زمین روییده و نکته ی جالب تر اینکه به دلیل استفاده از کود سبز طلایی این محصول بدست آمده است.

یکی از مواردی که باعث به دست آمدن حبوبات با کیفیت می شود کود سبز ماش است که همزمان با کاشت این محصول کود مورد نیاز به خاک اضافه می شود.